Επιστροφές

 

Εξωτερικά Ελαττώματα

 

Ο συνεργάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον μεταφορέα, ενημερώνοντας την εταιρεία. Εάν μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών δεν υπάρξει παράπονο ή ενημέρωση προς την εταιρεία από τον παραλήπτη, για την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων του είδους, τεκμαίρεται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σε αρίστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου ελαττώματος την εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση επίσης, ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς ελαττώματα.

 

Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη λόγω μεταμελείας

 

Η εκ μέρους του συνεργάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της εταιρείας. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στο lianosms@otenet.gr εκ μέρους του συνεργάτη. Ο συνεργάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της πλατφόρμας (b2b) irontimefurnitures.gr με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον συνεργάτη.

Σε περίπτωση που ο συνεργάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η εταιρεία την έχει ήδη εισπράξει, τότε η εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον συνεργάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ), αφαιρουμένων των επιπλέον εξόδων (όπως έξοδα μεταφοράς, κλπ). Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του συνεργάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από το irontimefurnitures.gr τότε το irontimefurnitures.gr υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα, κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή το irontimefurnitures.gr θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις του, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον συνεργάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα, κλπ) και το irontimefurnitures.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Σε κάθε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, ο συνεργάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, παραλαβής, καθώς και με τυχόν τραπεζικά έξοδα.

Διευκρινίζεται ότι από την στιγμή που ο συνεργάτης έχει παραλάβει το προϊόν και επιθυμεί την υπαναχώρηση από την σύμβαση, θα πρέπει αυτό να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να είναι σε άριστη κατάσταση και το προϊόν και η συσκευασία αυτού.

 

Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων 


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, επιβαρύνεστε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Συμφωνείτε να δώσετε στο συνεργάτη μεταφορέα όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν, καθώς και την αρχικά άθικτη συσκευασία. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα / courier. Αν δεν δύναστε να είστε ο ίδιος παρών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από το χώρο, μπορείτε να ορίσετε ένα εκπρόσωπο, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και ικανός να επιβλέψει την παραλαβή των προϊόντων.

 

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της εταιρείας

 

Πιθανές περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων με ευθύνη & επιβάρυνση της εταιρείας:

  • σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά, εκτός των συμφωνηθέντων από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα,
  • σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (για οικιακό εξοπλισμό/έπιπλα: από την εταιρεία),
  • σε περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο συνεργάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της επιχείρησης θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και Ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης είτε μέσω μεταφορικής.

Στις περιπτώσεις επιστροφής με επιβάρυνση της εταιρείας, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον παραλήπτη και μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την παραλαβή τους. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του συνεργάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, αλλιώς το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο παύει να υφίσταται.

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΠ, Τιμολόγιο κ.ο.κ) και την πλήρη άθικτη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους μεταφορείς κατά την παράδοση του είδους). Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση ή αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο συνεργάτης αρνείται νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την εταιρεία, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον συνεργάτη θα γίνεται  με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της εταιρείας. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την παρούσα σύμβαση.

Στην περίπτωση προπληρωμής με μετρητά, η επιστροφή των χρημάτων στον συνεργάτη θα γίνεται από τα κεντρικά γραφεία/αποθήκες της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η πλατφόρμα συνεργατών (b2b) irontimefurnitures.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον συνεργάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του συνεργάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση της εταιρείας:

  • σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση τους στον συνεργάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση της εταιρείας,
  • στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον συνεργάτη στις αποθήκες της εταιρείας, είτε με αποστολή αυτού/αυτών, η δε εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του συνεργάτη με το προσωπικό του irontimefurnitures.gr,
  • η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών  από την παράδοση αυτών στον συνεργάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Π., Τιμολόγιο κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του,
  • σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, άλλως σε περίπτωση που ο συνεργάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον συνεργάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών,
  • η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την παρούσα σύμβαση.

Εάν ο συνεργάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην εταιρεία, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού. Πέραν των παραπάνω, η εταιρεία ευθύνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με αρθ. 534 επ. Α.Κ.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Στην περίπτωση που ο συνεργάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν που προμηθεύτηκε από το irontimefurnitures.gr μπορεί να συμπληρώσει τη σχετική δήλωση υπαναχώρησης (click στη φόρμα) εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, ώστε να επιστρέψει το προϊόν συμφώνως με την κείμενη νομοθεσία.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη & γίνεται εγγράφως με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου δήλωσης υπαναχώρησης που παρέχει η επιχείρηση  και ο συνεργάτης επιβαρύνεται μόνο με τυχόν πρόσθετα έξοδα μεταφοράς, εφόσον επέλεξε άλλο τρόπο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης της επιχείρησης.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην αναιτιολόγητη υπαναχώρηση είναι αντίστοιχα  με τα έξοδα αποστολής που προσδιορίζονται κατά περίπτωση  υπό τον τίτλο: ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Ο συνεργάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν, την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση και το παραστατικό πληρωμής.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά μέσω e-mail & η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει. 

Η επιστροφή των χρημάτων στον συνεργάτη, γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως αναγράφεται στο πεδίο επιστροφές προϊόντων. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Δικαιούται όμως να ζητήσει να παρακρατηθεί και της καταβληθεί το κόστος αποστολής και επιστροφής των εμπορευμάτων- προϊόντων. 

Ο συνεργάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από την προβλεπόμενη εκ του κατασκευαστή, στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον συνεργάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο συνεργάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τις παραχθέντες υπηρεσίες μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο συνεργάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον συνεργάτη.

 

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

 

Δεν ισχύει υπαναχώρηση στην περίπτωση προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως οι συσκευές προσωπικής φροντίδας & υγιεινής.

Άκυρωση παραγγελίας

Ο συνεργάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία μέχρι και 1 ημέρα πριν από την προσυμφωνημένη ημερομηνία αποστολής των προϊόντων Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η παραγγελία θα παραδοθεί στον παραλήπτη, και αν ο παραλήπτης εξακολουθεί να μην επιθυμεί το παραγγελθέν προϊόν, αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για να στείλει το προϊόν πίσω στην εταιρεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πειραιώς 10, Κόντρα - Κούκια,
Αγ.Μαρίνα Κορωπίου - Τ. Κ.: 194 00
+(30) 22910 91185 / 91270 / 91211 / 91023
+(30) 22910 78731
lianosms@otenet.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09-00 έως 17:00
© Iron & Time furniture 2020. Developed by BLADEadv
Πειραιώς 10, Αγ.Μαρίνα κορωπιού, Τ.Κ. 19400
+(30) 22910/91185 - 91270 - 91211 - 91023
22910/78731
info@ironandtimefurnitures.gr
Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέγοντας «Αποδοχή» παρέχετε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies.
Πολιτική Ασφάλειας Αποδοχή Άρνηση